سیدرسول میراحمدی


مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی نور الرضا (قطار پنج ستاره نور)